Sotning och brandskyddskontroll

Sotning har förekommit i Sverige lika länge som vi värmt upp våra bostäder och arbetsplatser med eldstäder. Vid sotningen tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Bränder i bostadshus uppstår ofta på grund av brister i eldstäder och skorstenar, samt felaktig eldningsteknik.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll utfördes.
Sotningen är nu uppdelads uppdelad i två separata uppdrag:

  • Sotning – i bemärkelsen rengöring
  • Brandskyddskontroll – kontroll av anläggningens brandtekniska status.
SOTNING

Sotning utförs på entreprenad av det sotningsföretag som kommunen tecknat avtal med.
Fristerna för hur ofta sotning skall ske och avgiften finner du här.

Kommunen får medge att en fastighetsägare själv eller någon annan än den som kommunen utsett får utföra sotningen om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
En kurs eller studiecirkel i egensotning brukar vara tillräcklig kunskap för den egna bostaden.
Ansökan ska ske skriftligen.
Blankett – Sotning av egen anläggning ansökan

BRANDSKYDDSKONTROLL

Brandskyddskontroll får endast utföras av det sotningsföretag som kommunen tecknat avtal med. Kontrollen utförs av skorstensfejare med lägst teknikerutbildning. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas.

Fristerna för hur ofta brandskyddskontroll skall ske finner du längre ner på sidan.

ANMÄLAN OM ÄNDRING
Sker förändring av eldningssätt eller eldningsanläggning kan det innebära ändring av tidsfristerna för sotning eller brandskyddskontroll. Anmälan görs till ansvarigt sotningsföretag, se kontakt för ditt område längre ner på denna sidan.
OM DET BRINNER I SKORSTENEN (SOTELD)
  1. Stäng alla luckor på eldstaden.
  2. Larma genom att ringa SOS Alarm 112.
  3. Invänta räddningstjänsten och kontrollera under tiden skorstenen, speciellt vid bjälklag, vinden och taket.

Efter en soteld ska skorstenen/eldstaden brandskyddskontrolleras innan du får elda på nytt. Vanliga skador vid soteld kan vara förstörd isolering på rörskorstenar, och sprucken skorsten.

TIDSINTERVALLER FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL

Texten nedan är ett utdrag ur MSBFS 2014:6

Myndigheten för samhällskydd och beredskaps föreskrifter om brandskyddskontroll
Värmepanna • Varmvattenpanna • Varmluftspanna • Ångpanna
Frist 1ggr/ 3 år – Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja.
Frist 1ggr/ 6 år – Om eldning sker

  • Med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets.
  • I mycket begränsad omfattning, eller
  • I panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare.

Frist 1ggr/ 6 år – Vid eldning med annat bränsle.

Köksspisar • Ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning
Frist 1ggr/ 3 år – Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja.
Frist 1ggr/ 6 år – Vid eldning för ett enskilt hushålls behov där eldstaden används i mindre omfattning eller finns i ett fritidshus (Ett fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus).
Frist 1ggr/ 6 år – Vid eldning med annat bränsle.

Lokaleldstäder t.ex. braskamin • öppen spis • kakelugn
Frist 1ggr/ 3 år – Vid eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen.
Frist 1ggr/ 6 år – Om lokaleldstaden används i mindre omfattning eller lokaleldstäder som finns i fritidshus (Ett fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus).
Frist 1ggr/ 6 år – Lokaleldstäder som

  • Eldas uteslutande med gas, eller
  • Eldas med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets.
IMKANALER
Frist 1ggr/ 2 år – Imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.
TIDSINTERVALLER FÖR SOTNING

Värmepanna • Varmvattenpanna • Varmluftspanna • Ångpanna 
Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare ska sotning utföras med med fristen 3 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall skall, om eldning sker med fasta bränslen, sotning göras enligt följande.
3 ggr/år – Avser konventionella pannor.
2 ggr/år – Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
1 gg/år – Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

Om eldning sker med flytande bränslen skall sotning göras enligt följande.
3 ggr/år – Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 gg/år – Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger   60 kW.
1 gg/2 år – Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

Köksspis • Ugn • Annan jämförbar förbränningsanordning 
Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall sotning göras enligt följande.
6 ggr/år – Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 gg/år – Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Lokalaeldstäder 
Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov skall sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

Om eldning sker i lokaleldstäder skall sotning göras enligt följande.
1 år – Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
3 år – Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
3 år – Eldstaden finns i ett fritidshus.

Imkanaler i restauranger eller andra storkök
3 ggr/år – Avser normalfallet.
1 gg/år – Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet.

Förändring av frist i ett enskilt fall
Dessa frister är generella. Södra Bohuslänsräddningstjänstförbund kan ändra fristen i enskilda fall om synnerliga brandskyddsmässiga skäl föreligger.

UNDANTAG
Har eldning inte skett efter senaste rengöringen/sotningen behöver ny rengöring inte göras. Vid bestämmandet av nästa sotningstillfälle skall sotning dock anses gjord enligt gällande sotningsfrister.
Kontakt - Sotning
För området Tjörn och Stenungsund

Ansvarigt sotningsföretag

Sotningstjänst i väst AB

Telefon 0304-67 42 50

Telefontid mån-tors 8-12

info@sotningstjanst.se

www.sotningstjanst.se

För området Lilla Edet

Ansvarigt sotningsföretag

LFTF Search AB

Telefon: 031-388 55 20

Telefontid helgfria vardagar 08-16:30

info@lftf.se

www.lftf.se

Öppet hus under sportlovet!

Välkomna till Räddningstjänsten under sportlovet! Favorit i repris, vi hade så roligt förra året så vi hoppas ni vill vara med och göra det lika bra som förra året! Testa vår utrustning, provsitt brandbilarna, utmana barnen i tipspromenad och lär dig släcka en mindre...

läs mer

Dygnet runt året om

Den 8 januari trädde den nya operativa organisationen i kraft i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, med medlemskommunerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn. Den största förändringen är att vi får en kortad responstid i hela förbundet och då kan ge snabbare hjälp...

läs mer

Nyårshälsning

Snart går vi in i ett nytt år och 2017 är till ända. Allt fler väljer att fira in det nya året utan fyrverkerier men ska ni fira med fyrverkerier finns det lite att tänka på! Respektera åldersgränsen för fyrverkerier Fyrverkeri och alkohol hör inte ihop! Smällare är...

läs mer