Med anledning av den rådande väderleken har Räddningschefen enligt förbundsdelegation 6.11 Eldningsförbud (6.11.1 Meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus) samt med stöd av 2 kap 7§ Förordning om Skydd mot olyckor (SFS 2003:789) utfärdat totalt eldningsförbud att gälla inom hela Tjörns kommun, Stenungsunds kommun och Lilla Edets kommun.

Förbudets omfattning

När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (ex. murade, grävda och avskärmade). Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken.
Det görs ingen skillnad på villatomten eller övriga markområden.

 

Förbudets varaktighet

Beslutet gäller från och med 2018-05-22 kl. 09,00 och tills vidare.

 

Juridisk grund

Beslutet om förbud mot eldning utomhus är föreskrivet med stöd av 2 kap 7 § Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Ägarkommunerna inom Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har i delegationsbestämmelse givit räddningschefen – eller vid dennes frånvaro, räddningschef i beredskap – befogenhet att fatta beslut om eldningsförbud.

Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Du kan kontrollera om eldningsförbud råder i Lilla Edet, Stenungsund eller Tjörns kommun genom att ringa vår informationstelefon 010-471 44 01