Användning av kakor (cookies)

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds webbplats använder kakor. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din dator.

Vi använder två typer av kakor:

  • Sessionskakor: En sessionskaka sparas bara temporärt under ditt besök på webbplatsen och används till exempel för att hålla reda på om du är inloggad eller inte.
  • Permanenta kakor: Permanenta kakor sparas i en fil på din dator under en begränsad tid. De används för att förbättra din upplevelse som återkommande besökare av våra webbplatser.

Neka kakor

Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar kakor. Du kan också radera tidigare lagrade kakor. Läs mer på din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur du gör.

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds webbplats fungerar felfritt om du nekar persistenta kakor och tredjepartskakor, men om du nekar sessionskakor kan vi inte garantera att webbplatsen fungerar som utlovat då till exempel funktionalitet som att hålla dig inloggad inte är möjlig.

Mer information om kakor

Lär dig mer om kakor på Post- och telestyrelsens hemsida

Så här behandlar vi dina personuppgifter

 

Dataskyddsförordningen, (GDPR – General Data Protection Regulation) bestämmer hur offentliga myndigheter och företag får behandla personuppgifter. Reglerna i GDPR syftar till att förhindra att din personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. SBRF behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR samt annan tillämplig lagstiftning.

Här kan du läsa om hur vi inom Södra Bohusläns räddningstjänstförbund, SBRF, behandlar personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara självklara uppgifter så som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, adress, mailadress eller telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan identifieras på bilden.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

“Behandla” är ett brett begrepp. Med behandling menas i princip alla slags åtgärder som vi som arbetar på SBRF behöver göra med dina personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

I de flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende för dig men ibland kan vi ha fått dina personuppgifter från någon annan än dig själv. Ibland behöver vi inhämta personuppgifter från andra myndigheter. Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats är du välkommen att kontakta SBRF:s dataskyddsombud via förbundets växel genom e-post raddning@sbrf.se eller på telefon 010-471 44 00.

Personuppgiftsansvarig

Det är SBRF:s förbundsdirektion som är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs inom SBRF:s verksamhet. Det innebär att förbundsdirektionen har det yttersta ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till information om hur personuppgifter behandlas om dig ska du kontakta SBRF:s administration via raddning@sbrf.se eller på telefon 010-471 44 00.

För vilka ändamål behandlas mina personuppgifter?

Personuppgifter får bara samlas in och behandlas för särskilt angivna ändamål. SBRF är en myndighet och bedriver räddningstjänst och förebyggande brandskydd för förbundets tre (3) medlemskommuner enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. SBRF behöver behandla dina personuppgifter som en naturlig del av vår verksamhet för att fullgöra våra skyldigheter som myndighet. Vi behandlar endast dina personuppgifter om vi har en väl motiverad anledning.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

För att vår personuppgiftsbehandling ska vara laglig måste den vila på minst en rättslig grund i GDPR. När SBRF behandlar personuppgifter är den rättslig grunden oftast att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse inom våra olika verksamhetsområden, fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Med allmänt intresse menas de uppgifter som SBRF som myndighet har tilldelats enligt lag. Om en behandling vilar på någon av dessa rättsliga grunder krävs inget samtycke för att uppgifterna ska få behandlas i vår verksamhet. Ibland behöver vi däremot fråga efter ditt samtycke för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Detta kan vi behöva göra exempelvis inför publicering av bilder på vår hemsida eller informationsbroschyrer. Det är då alltid frivilligt att lämna sitt samtycke.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De som tar del av dina personuppgifter är anställda på SBRF som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter vid behandling av ett ärende. Beroende på vilken typ av ärende det gäller kan de anställda utgöras av tillsynsförrättare, tillståndshandläggare, administrativ personal, styrkeledare eller insatsledare. I vissa fall måste vi lämna ut dina personuppgifter till organisationer utanför den egna myndigheten som till exempel

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SBRF:s sotarleverantörer m fl. Det kan även förekomma att dina personuppgifter lämnas ut som allmänna handlingar.

Tredje land

Om dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av SBRF så länge som ändamålet med behandlingen kvarstår. Personuppgifterna kommer vidare att sparas och gallras enligt de regler som gäller för bevarande av allmänna handlingar enligt arkivlagen.

Vilka rättigheter har du som enskild?

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.
Vill du ha ett registerutdrag kan du vända tig till SBRF:s administration via raddning@sbrf.se eller på telefon 010-471 44 00

Har du synpunkter på vår hantering?

Om du tycker att vår personuppgiftsbehandling är felaktig och vill klaga på den kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet på området.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt tänk då på att inte lämna med några personliga uppgifter om dig själv då dessa uppgifter registreras och blir en allmän handling.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med SBRF, tänk då på att informationen kommer att överföras till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet) För din egen skull rekommenderar vi dig därför att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats

Allmänna handlingar och offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär en rättighet för var och en att få insyn i myndigheters verksamhet, exempelvis genom att ta del av våra allmänna handlingar. Handlingar som du skickar in till SBRF, exempelvis brev, e-post och andra meddelanden, blir i allmänhet allmänna handlingar och omfattas av offentlighetsprincipen. Om det finns personuppgifter i allmänna handlingar, kan de lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen, såvida inte uppgifterna omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen går på så vis före GDPR.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss:
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Gesällgatan 6
444 32 Stenungsund
Tel. 010- 471 44 00
E-post: raddning@sbrf.se