Sevesoanläggningar

Sevesodirektivet

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har Europarådet och Europaparlamentet antagit det s.k. Sevesodirektivet.

Bakgrund

Inom den kemiska industrin har det inträffat allvarliga kemikalieolyckor över hela världen. I Europa var det framför allt två allvarliga olyckshändelser under 1970-talet som hade till följd att det antogs regler som syftade till att förebygga och begränsa sådana olyckor. Den ena var en olycka i Flixborough i Storbritannien 1974 där cyklohexan läckte ut och antändes av en yttre tändkälla. 28 människor dog i den explosion och brand som utbröt. Olyckan hade också en dominoeffekt så att annan industriell verksamhet inom området drabbades. Den andra stora olyckan inträffade i Seveso i Italien 1976. Där var det utsläpp av dioxin som fick mycket allvarliga följder. Dioxin, som är giftigt och cancerframkallande spred sig då omedelbart över en yta på ungefär 25 kvadratkilometer. Visserligen dog ingen människa som en direkt följd av olyckan, men mer än 600 människor måste evakueras från sina hem och ungefär 2000 fick behandlas för dioxinförgiftning. Området var sedan obeboeligt för många år framåt.

Seveso-direktivet

För att förebygga och begränsa följderna av den här sortens olyckor antog Europarådet och Europaparlamentet 1982 Seveso I-direktivet om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter. Ändå skedde flera allvarliga kemikalieolyckor under de påföljande åren och därför reviderades Seveso I-direktivet två gånger, 1987 och 1988. Båda ändringarna syftade till att bredda direktivets tillämpningsområde. 1994 presenterade EU-kommissionen ett förslag till ett nytt direktiv för Europarådet och Europaparlamentet, det som sedan blev Seveso II-direktivet. Målet var denna gång att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår. Direktivet trädde i kraft den 3 februari 1997 och skulle senast den 3 februari 1999 överföras till nationell lagstiftning. I Sverige har Räddningsverket, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket ansvaret för implementeringen i svensk lagstiftning. För tillsynen ansvarar Länsstyrelsens miljöenhet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778)  och plan- och bygglagen (2010:900).

Vem gäller reglerna för?

Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna. I bilaga 1 till förordningen (SFS 2015:236) finns nivåerna för dessa farliga ämnen. Det finns två olika kravnivåer i reglerna. Verksamheterna delas in i en högre och en lägre kravnivå.

Krav för högre nivån
 • Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den högre kravnivån måste tillståndsprövas enligt miljöbalken.
 • Verksamheterna ska skriva en säkerhetsrapport, som bland annat ska innehålla ett handlingsprogram, en intern plan för räddningsinsatser samt underlag till kommunens insatsplan, en redogörelse för genomfört samråd och uppgifter om de farliga ämnen som förekommer och i vilka mängder de finns.
 • Slutligen ska information till allmänheten tas fram. Den ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats och lämnas ut till den allmänhet det berör.
Krav för lägre nivån
 • Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den lägre kravnivån ska göra en anmälan till länsstyrelsen eller lämna motsvarande information vid tillståndsansökan.
 • Utarbeta ett handlingsprogram som ska skickas till länsstyrelsen.
 • Ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats.
Myndigheters skyldigheter

MSB är central tillsynsmyndighet enligt Sevesolagstiftningen.

För kommuner och länsstyrelser finns det ett antal skyldigheter inom Seveso-området:

 • Kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser för verksamheter på den högre kravnivån.
 • Information till allmänheten från respektive Seveso-verksamhet ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats.
 • Kommunen ska genomföra god fysisk planering som i möjligaste mån separerar Seveso-verksamheter från annan verksamhet.
 • Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet för Seveso-verksamheter och ska ta fram en tillsynsplan för berörda verksamheter samt upprätta ett tillsynsprogram för varje verksamhet.
Om larmet går - VMA Viktigt Meddelande till Allmänheten

VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten.
Vid allvarliga olyckor där allmänheten kan utsättas för fara finns ett särskilt varningssystem – Viktigt meddelande till allmänheten (också kallad “Hesa Fredrik”).

Signalen består av 7 sekunder långa signaler med 14 sekunders mellanrum som sänds via tyfoner och betyder:

 • Gå inomhus
 • Stäng dörrar och fönster,
 • Slå av ventilationen och
 • Lyssna på radio P4, frekvens 101,9 för vidare information

Så här låter VMA-larmet

Gå inte ut förrän du hör signalen som betyder “faran är över”. Det är en obruten signal under minst 30 sekunder. Även denna signal kommer från tyfoner.

Signalen provas med jämna mellanrum

Signalen provas kl. 15.00 första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december.

Hesa Fredrik i din mobiltelefon

I vissa fall kan du få Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)  som SMS-meddelande. Systemet kompletterar radio, TV och utomhusljudsignalen som ibland kallas “Hesa Fredrik”.

SMS:et med varningen når den mobiltelefon som är registrerad på en adress i ett drabbat område

Läs mer om “hesa Fredrik” i mobiltelefonen hos sosalarm.se

 

I Lilla Edets kommun är tyfonerna placerade på Edsgatan, Fuxernaskolan, Strömsskolan och vid Göta bruks område.

 

Kemiindustrierna i Stenungsund

Kemiindustrin i Stenungsund består av nedanstående företag, som omfattas av Sevesodirektivet.
Att alla ligger i Stenungsund är ingen slump, eftersom de flesta är direkt eller indirekt beroende av varandra.

 

Anläggningar

AGA Gas

Verksamhetsutövare

AGA Gas AB Organisationsnummer 556069-8119

Adress och kontaktuppgifter

Hamnvägen 1,
444 31 Stenungsund

Kontaktperson
Per Andersson
per.andersson@se.aga.com
Telefon: 0303-22 44 72

Sevesoanläggning

Verksamheten omfattas av den högre kravnivån enligt sevesolagstiftningen. För att läsa mer om sevesodirektivet och de olika kravnivåerna klicka på länken nedan.
Sevesodirektivet

Verksamhetsbeskrivning

AGA Gas anläggning ligger på Hamnvägen 1-3, Stenungsund. Här tillverkas syrgas, kvävgas, argon samt koldioxid som är en restprodukt från Akzo Nobel. Fabriken drivs kontinuerligt med personal.

De producerade gaserna levereras till omgivande industrier via rörledning samt lagerhålls i cisterner. Leveranser sker med bil och järnväg till andra kunder.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras

Dessa gaser är oxiderande, kvävande, hälsofarlig, brandfarlig. Det innebär att olyckor som utsläpp, brand och explosion kan inträffa. Anläggningen är i kontinuerlig drift och övervakas ständigt av kunnig personal.

För att läsa mer om de hanterade farliga ämnena klicka på länken nedan.
Farliga ämnen och dess egenskaper

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen

Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA (Viktigt meddelande till allmänheten), som aktiveras av räddningstjänsten. Läs mer om vad VMA innebär genom att klicka på länken nedan.
Viktigt Meddelande till Allmänheten

Olyckshändelsehantering och räddningsinsatser

Dagtid pågår omfattande inspektion och underhållsverksamhet för att förebygga olyckor.  Om någonting ändå skulle gå fel, finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med nödsystem och brandbekämpningsutrustning.

All berörd personal utbildas kontinuerligt i brand-, miljö- och säkerhetsrisker.

Övningar med driftpersonal och räddningstjänsten genomförs dessutom regelbundet i enlighet med kommunens plan för räddningsinsatser.

Allmänheten vistas inte inom området och ingen känslig bebyggelse finns i närheten.

Tillsyn

Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon
010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se.
Det går också att kontakta verksamheten med kontaktuppgifterna ovan.

Ytterligare information

Mer information om verksamheten samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Aga på telefon 0303-22 44 72 eller besöka webbsidan nedan.
www.aga.se

Nouryon

Verksamhetsutövare

Nouryon Functional Chemicals AB
Organisationsnummer 556234-9398

Adress och kontaktuppgifter

Nouryon Functional Chemicals AB

444 85 Stenungsund

Kontaktperson

Britt Willskytt – Chef HSE & Process
Britt.Willskytt@nouryon.com
Telefon: 0303-850 00
Fax: 0303-810 15

Sevesoanläggning

Verksamheten omfattas av den högre kravnivån enligt sevesolagstiftningen. För att läsa mer om sevesodirektivet och de olika kravnivåerna klicka på länken nedan.

Sevesodirektivet

Verksamhetsbeskrivning

Nouryon i Stenungsund har 470 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad, administration och produktion. Av eten, syrgas och ammoniak tillverkar Nouryon etenoxid, tensider och aminer. Slutprodukterna används bland annat som tillsatser i tvätt- och rengöringsmedel.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras

Nouryon i Stenungsund är en gemensam site för Nouryons tensid- och etylenaminverksamheter.

Tensidverksamheten tillverkar ytaktiva ämnen. Tensiderna används som komponenter i olika typer av applikationer som: tvätt- och rengöringsmedel, kosmetik, färg och byggadditiv, avfettning, flotation, asfalt, viskosframställning och djurfoder.

Etylenaminverksamheten producerar etenoxid, glykoler, etanol- och etylenaminer.  Etenoxid används internt som råvara till ytaktiva ämnen, för tillverkning av etanol- och etylenaminer eller framställning av cellulosaderivat. Glykoler används bland annat som kylarvätska eller lösningsmedel. Aminer används t ex inom applikationer som: tvättmedel och rengöringsmedel, polymerer, målarfärg, pappersmassa, läkemedel, asfalt och katalysatorer

Nouryon i Stenungsund hanterar och lagrar en mängd olika kemikalier. Många av dem är harmlösa eller har begränsade effekter på hälsa och miljö medan andra har farliga effekter. För att läsa mer om de hanterade farliga ämnena klicka på länken nedan.
Farliga ämnen och dess egenskaper

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen

Inom verksamheten finns larmsystem för intern varning och larmining av räddningstjänsten vid en eventuell händelse. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA (Viktigt meddelande till allmänheten), som aktiveras av räddningstjänsten. Läs mer om vad VMA innebär genom att klicka på länken nedan.

Viktigt Meddelande till Allmänheten

Typer av olyckshändelser som skulle kunna inträffa

Olycksscenarier utgör ett brett spektrum från små till mycket stora haverier och utsläpp samt ett brett spektrum av arbetsrisker som fallrisker, trafikrisker och andra riskfyllda arbetsmoment. Dessa scenarier har tagits från riskanalyser och sammanfattas i enklare händelser.

Brand/explosion efter ett utsläpp som omfattar en eller flera av de brandfarliga produkterna. I produktionsarean lossas och lastas extremt brandfarliga ämnen. Dessa ämnen transporteras via båt, järnväg eller rörledningar till och från fabriken. De förvaras i stora mängder och förbrukas kontinuerlig i de olika tillverkningsprocesserna. Under hantering av eten, etenoxid, propenoxid, eller metylklorid skulle problem kunna dyka upp som kan skapa ett utsläpp till atmosfären. De kan antändas om ett läckage samt hög temperatur skulle förekomma samtidigt. Detta kan även resultera i en stor brand eller en explosion.

Etenoxid i gasfas kan sönderfalla explosivt i frånvaro av luft vid 560°C. Vid 470°C och 4 bar(a) är det möjligt att få en explosion inuti ett kärl utan lufttillträde.

Risker vid brand Storbrand – Stenungsunds kommun

Utflöde av giftig gas: ammoniak lossas med högt flöde från fartyg till en stor ammoniakcistern där ammoniaken lagras i vätskefas vid -33°C (ammoniak är en gas vid rumstemperatur och atmosfärstryck). I fabriken cirkulerar stora mängder ammoniak vid högt tryck. Under lossning, förvaring eller förbrukning av ammoniak skulle problem kunna dyka upp som kan skapa ett stort ammoniakutsläpp till atmosfären.

Risker vid gasmoln Gasmoln – Stenungsunds kommun

Olyckshändelsehantering och räddningsinsatser

Nouryon arbetar kontinuerligt med att identifiera risker och att göra lämpliga riskreducerande åtgärder. Dessa kan vara av förebyggande eller begränsade karaktär.

Nouryon jobbar aktivt med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för att se till att det finns lämplig brandbekämpningsutrustning och kompetent personal. Anläggningarna är bemannade dygnet runt och det finns detektorer för att upptäcka bränder och gasutsläpp, anordningar för att omedelbart stoppa eventuella utsläpp, sprinklersystemet, brandvattenkanoner, skum, m.m. samt lämpliga kontroller och periodiska övningar.

Som förberedelse för en eventuell nödsituation, har Nouryon interna planer för räddningsinsatser.  Nödlägesplanens syfte är att förbereda förutsättningar för att snabbt avgränsa, ingripa och vidta åtgärder i samband med en olycka.

Vid ett nödläge kan även olika externa resurser larmas och involveras i räddningsarbetet, såsom kommunal räddningstjänst, polis, ambulans och kustbevakning.

Tillsyn 

Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon

010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Det går också att kontakta verksamheten med kontaktuppgifterna ovan.

Ytterligare information

Mer information om verksamheten samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Nouryon på telefon 0303- 810 15 eller besöka webbsidan nedan.

www.nouryon.com

Borealis

Verksamhetsutövare

Borealis AB Organisationsnummer 556078-6633

Adress och kontaktuppgifter

Borealis AB,
444 86 Stenungsund

Tel: 0303 – 860 00
Fax: 0303 – 864 49
E-post: förnamn.efternamn@borealisgroup.com

Kontaktperson
Iva Rauswall-Frisk
Tel 0303 – 860 67
Mobil: 0702-09 78 71

Besöksadress

Uddevallavägen (krackeranläggningen)
Industrivägen (polyetenanläggningen och administration)

Sevesoanläggning

Verksamheten omfattas av den högre kravnivån enligt sevesolagstiftningen. För att läsa mer om sevesodirektivet och de olika kravnivåerna klicka på länken nedan.
Sevesodirektivet

Verksamhetsbeskrivning

Vid vår verksamhet i Stenungsund finns en krackeranläggning och en polyetenanläggning samt ett forskningscenter – Innovation Center – där framtidens produkter för bland annat kabelindustrin tas fram. Av råvarorna butan, etan, nafta och propan tillverkar krackeranläggningen eten och propen som levereras till Borealis polyetenanläggning och övriga kemiföretag i Stenungsund. Största delen av etenproduktionen går till polyetenanläggningen, som tillverkar polyetenplast för framför allt kabel- och rörindustrin. Verksamheten är miljöcertifierad med högt ställda miljömål för att reducera vår miljöpåverkan. Vi ingår även i kemiföretagens program för Ansvar&Omsorg. Borealis i Stenungsund har cirka 900 anställda.

Borealis i Stenungsund ingår i Borealiskoncernen, som är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom områdena polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel. Koncernen har för närvarande 6.500 anställda och bedriver verksamhet i mer än 120 länder.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras

Borealis hanterar stora mängder farliga ämnen. De som kan orsaka de allvarligaste konsekvenserna är Eten, Etan, Propan, Proben och Butan. Borealis hanterar även andra typer av farliga kemikalier men då i mindre mängder.

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen

Inom verksamheten finns larmsystem för intern varning och larmning av räddningstjänsten vid en eventuell händelse. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av räddningstjänsten. Läs mer om vad VMA innebär genom att klicka på länken nedan.
Viktigt Meddelande till Allmänheten

Typer av olyckshändelser som skulle kunna inträffa
 • Brand i vätska på marken (pölbrand)
 • Brand i utströmmande gas eller vätska (jetbrand)
 • Spill av kolväte eller andra skadliga kemiska produkter som förorenar luft, mark eller vatten
 • BLEVE (Boling Liquid Expanding Vapour Explosion); det vill säga en sprängning av en behållare med ett expanderande gasmoln som antänds och ger höga värmelaster som når längre än vid en normal typ av explosion.

När det gäller risker för allmänheten är det i princip enbart en så kallad BLEVE som kan ha en sådan omfattning att det skulle kunna utgöra en fara för personer direkt utanför fabrikens område. Den utgörs av en eskalering av en pågående jetbrand eller pölbrand i direkt anslutning till en trycksatt behållare innehållande lätta kolväten. För en sådan händelse finns en rad skadebegränsande åtgärder, vilket gör BLEVE till ett mycket osannolikt scenario.

Olyckshändelsehantering och räddningsinsatser

Skulle en olycka trots det inträffa finns både utrustning och resurser för att snabbt upptäcka och hantera situationen. Utöver att anläggningarna är bemannade dygnet runt finns detektorer installerade för att upptäcka bränder och gasutsläpp. I Stenungsund har de stora industrierna tillsammans med kommunens Räddningstjänst en specialutbildad industribrandstyrka. Till sin hjälp har de bland annat flera specialutrustade brandbilar, fasta och mobila släcksystem samt länsor och oljeupptagare vid spill i vatten. Vid ett nödläge kan även olika externa resurser larmas och involveras i räddningsarbetet, såsom kommunal räddningstjänst, polis, ambulans, kustbevakning, lots och bogserbåtar.

Tillsyn 

Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon
010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se.
Det går också att kontakta verksamheten med kontaktuppgifterna ovan.

Ytterligare information

Mer information om verksamheten samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Borealis på telefon 0303- 860 00 eller besöka webbsidorna nedan.

Borealisgroup.com
Driftinformation – Borealisgroup.com/stenungsund

INOVYN

Verksamhetsutövare

INOVYN Sverige AB

Adress och kontaktuppgifter

Hjälmarevägen, Stenungsund
444 83 STENUNGSUND

Tel: 0303 87 500
Fax: 0303 87 560
E-post: info.stenungsund@inovyn.com

Kontaktperson

Ingela Eliasson
ingela.eliasson@inovyn.com
Telefon: 0303 877 44
Mobil: 0705 187 629
Besöksadress
Hjälmarevägen, Stenungsund

Sevesoanläggning

Verksamheten omfattas av den högre kravnivån enligt sevesolagstiftningen. För att läsa mer om sevesodirektivet och de olika kravnivåerna klicka på länken nedan.
Sevesodirektivet

Verksamhetsbeskrivning

Anläggningen i Stenungsund består av tre produktionssteg. Först tillverkas klor och natronlut av koksalt och elenergi, därefter vinylklorid av klor och eten och slutligen PVC (polyvinylklorid) av vinylkloriden. Slutprodukterna är natronlut, PVC och saltsyra. PVC (polyvinylklorid) är ett unikt material vars egenskaper kan skifta från mjukt och flexibelt till styvt och starkt. Den används bland annat till rör, kablar, golv, profiler och andra byggprodukter. Många människoliv har räddats tack vare PVC:s idealiska egenskaper för blodpåsar och dialysslangar.

Vid INOVYN:s anläggning i Stenungsund arbetar cirka 300 medarbetare. Anläggningen ingår i koncernen INVOVYN som bildades 1 juli 2015 som ett Joint Venture av INEOS ChlorVinyls och Solvay. INOVYN har 18 anläggningar i 10 länder i Europa.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras

Inovyn hanterar stora mängder brandfarliga, giftiga och miljöfarliga varor. De som kan orsaka de allvarligaste konsekvenser är klorgas, vinylklorid, propen, klorväte och ammoniak. 

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen

Inom verksamheten finns larmsystem för intern varning och larmning av räddningstjänsten vid en eventuell händelse. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av räddningstjänsten. Läs mer om vad VMA innebär genom att klicka på länken nedan.

Viktigt Meddelande till Allmänheten

Typer av olyckshändelser som skulle kunna inträffa
 • Gasformigt giftutsläpp (klor, klorväte, ammoniak)
 • Brand eller explosion, mycket brandfarliga varor (EDC, VCM, eten, propen, väte,  syrgas).

När det gäller risker för allmänheten är det bara gasformigt giftutsläpp från INOVYN som skulle kunna få konsekvenser direkt utanför anläggningens område. Brand eller explosion bedöms inte kunna skada människor utanför anläggningen, men kan leda till olägenheter från brandrök.

Olyckshändelsehantering och räddningsinsatser

Sannolikheten är mycket liten att utsläpp av kemikalier från INOVYN får konsekvenser för allmänheten. De Sevesokemikalier som finns listade ovan är de som bedöms kunna ha påverkan utanför INOVYN område vid en incident. Om man känner en stickande kemikalielukt skall man direkt gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation. INOVYN arbetar ständigt med att förebygga olyckor med olika säkerhetssystem, rutiner och utbildningar. På området finns bland annat gasvarnare för att vi tidigt skall kunna upptäcka ett läckage och därmed förhindra olyckor

Tillsyn 

Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon 010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se.
Det går också att kontakta verksamheten med kontaktuppgifterna ovan.

Ytterligare information

Mer information om verksamheten samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Inovyn på telefon 0303- 87 500 eller besöka webbsidan nedan.
www.inovyn.se

Perstorp Oxo

Verksamhetsutövare

Perstorp Oxo

Adress och kontaktuppgifter

Sanden 216
444 95 ÖDSMÅL

Kontaktperson
Charlotte Wrennfors, HR och Kommunikationschef 
charlotte.wrennfors@perstorp.com

Telefon: 0303-728787

Sevesoanläggning

Verksamheten omfattas av den högre kravnivån enligt sevesolagstiftningen. För att läsa mer om sevesodirektivet och de olika kravnivåerna klicka på länken nedan.
Sevesodirektivet

Verksamhetsbeskrivning

På Perstorp OXOs anläggning i Stenungsund produceras med utgångspunkt från råvaran naturgas aldehyder, alkoholer, karboxylsyror och estrar.

Site Stenungsund är producent av specialkemikalier till färg, lack och plastbearbetande industri.

Site Stenungsund är en del av Perstorpkoncernen och har verksamhet i Stenungsund och Nol, totalt 245 medarbetare.

Exportandelen är 85 %. Vi uppfyller vårt uppdrag genom att ha spetskompetens inom säkerhet och miljö, konkurrenskraft i våra produktionsprocesser och varje medarbetares engagemang för kontinuerlig utveckling.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras

Perstorp hanterar ett stort antal brandfarliga ämnen, som till exempel propen, aldehyder och alkoholer. Även andra typer av farliga kemikalier hanteras men då i mindre mängder.

Syntesgas är ett samlingsnamn för blandningar av kolmonoxid och vätgas som erhålls genom partiell oxidation av naturgas med syrgas. Aldehyder tillverkas sedan i en kontinuerlig process genom reaktion mellan syntesgas och, beroende på slutprodukt, eten, propen eller buten. Aldehyderna ingår sedan som råvara vid tillverkning av alkoholer, karboxylsyror och ftalater med en mängd olika användningsområden i samhället, som till exempel beståndsdelar i vattenbaserad färg och lack samt pulverlack. Andra viktiga applikationer är till säkerhetsglas, livsmedels- och jordbruksindustrin, mjukgjorda vinylprodukter samt drivmedlet RME (rapsmetylester).

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen

Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av räddningstjänsten. Läs mer om vad VMA innebär genom att klicka på länken nedan.
Viktigt Meddelande till Allmänheten

Typer av olyckshändelser som skulle kunna inträffa
 • Brand i vätska på marken (pölbrand)
 • Brand i utströmmande gas eller vätska (jetbrand)
 • Spill av kolväte eller andra skadliga kemiska produkter som förorenar luft, mark eller vatten
 • Gasmolnsexplosion lokalt på Perstorps anläggning.

Omfattningen av ovan nämnda olyckshändelser är främst begränsade till Perstorp på grund av anläggningens placering, och sannolikheten att de får betydande konsekvenser för allmänheten är mycket liten. Den största risken för allmänheten är transport av farligt gods till eller från Perstorps anläggning.

Perstorp transporterar bland annat mycket brandfarliga aldehyder och kraftigt illaluktande syror, främst smörsyra och valersyra, med tankbil.

Olyckshändelsehantering och räddningsinsatser

Perstorp Oxo genomför riskanalyser löpande och vid förändringar för att identifiera och åtgärda risker i verksamheten. Riskanalyser görs också inför arbeten i anläggningen.

Annan förebyggande verksamhet är förebyggande underhåll och inspektion av utrustningar samt systematiskt brandskyddsarbete (SBA), vilket bland annat inkluderar underhåll av intern brandbekämpningsutrustning och brandövningar.

Processerna övervakas dygnet runt och anläggningen är alltid bemannad. Vid en eventuell olyckshändelse finns bland annat gas- och branddetektorer, sprinkler, skumsystem, brandvattenkanoner samt automatiska och manuella avstängningsmöjligheter för att snabbt stoppa och ta hand om ett utsläpp.

För nödlägen har Perstorp nödlägesplaner och en nödlägesorganisation som övas kontinuerligt tillsammans med den kommunala räddningstjänsten. Vid ett nödläge kan även olika externa resurser larmas och involveras i räddningsarbetet, såsom kommunal räddningstjänst, polis, ambulans och kustbevakning.

Tillsyn 

Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon
010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se.
Det går också att kontakta verksamheten med kontaktuppgifterna ovan.

Ytterligare information

Mer information om verksamheten samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Perstorp på telefon 0303- 728 787 eller besöka webbsidan nedan.
https://www.perstorp.com/sv-se/about/locations/site_stenungsund

Primagaz

Verksamhetsutövare

Primagaz Sverige AB

Adress och kontaktuppgifter

Primagaz Sverige AB
Kraftverksvägen
444 32 Stenungsund

Kontaktperson
Håkan Kristiansson
hakan.kristiansson@primagaz.se
Telefon: 0303-727100 (vxl)
Telefon: +46705691797 (direkt)

Sevesoanläggning

Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån enligt sevesolagstiftningen. För att läsa mer om sevesodirektivet och de olika kravnivåerna klicka på länken nedan.
Sevesodirektivet

Verksamhetsbeskrivning

Primagaz Sverige AB är en nationellt inriktad service och affärsverksamhet, som säljer och distribuerar gasol i flaska över hela landet. Primagaz Sverige AB är en del av Primagaz Danmark A/S och genom det en del av världskoncernen SHV Energy som är världens ledande inom området gasol och gasoldistribution. I Stenungsund fyller vi alla typer av gasolflaskor, samt utför återkommande kontroll av egna flaskor.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras

Propan och Butan är de ämnen som finns i våra flaskor. Bägge går under det svenska handelsnamnet Gasol. Propan och Butan klassificeras som extremt brandfarliga gaser.

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen

Inom verksamheten finns larmsystem för intern varning (siren). Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av räddningstjänsten. Läs mer om vad VMA innebär genom att klicka på länken nedan.
Viktigt Meddelande till Allmänheten

Olyckshändelsehantering och räddningsinsatser

Primagaz är en av parterna i Industriavtalet, dvs omfattas av samarbetet mellan Kommunens Räddningstjänst och övriga Industriföretag vid händelse av olycka. Detta innebär tillgång till en specialutbildad industribrandstyrka. Primagaz har ett internt ett system med gasdetektorer som varnar vid läckage, samt temperaturdetektorer och brandlarm.

Tillsyn 

Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon 010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se. Det går också att kontakta verksamheten med kontaktuppgifterna ovan.

Ytterligare information

Mer information om verksamheten samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Håkan Kristiansson på telefon 0303-727100 (vxl) eller besöka webbsidan nedan.
www.primagaz.se

Vattenfall

Verksamhetsutövare

Vattenfall AB Heat Operations Organisations nummer: 556036-2138

Adress och kontaktuppgifter

Stenungsunds Kraftverk
444 32
Stenungsund

 

Kontaktperson

Henrik Aleryd
henrik.aleryd@vattenfall.com
0730- 32 95 00

 

Sevesoanläggning

Verksamheten omfattas av den högre kravnivån enligt Sevesodirektivet och har därmed skyldighet att förebygga, hantera och begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka. En säkerhetsrapport och ett handlingsprogram finns upprättat.

 

Verksamhetsbeskrivning

Stenungsunds kraftverk planerades från början till att vara ett reservkraftverk. Efter att den första enheten togs i bruk 1959 användes kraftverket framförallt under sjuttiotalet, medan det under åttio- och större delen av nittiotalen endast var i drift i begränsad omfattning.
Verksamheten har sedan 1995 även innefattat lagring av tjock- och lättolja för extern kunds räkning.
Anläggningen omfattar fyra bergrumsförlagda block, gasturbin, oljelager i berg, vattenbehandlingsanläggningar, kylvattenanläggning samt reningsutrustning för oljeblandat vatten.

 

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras

Farliga ämnen som hanteras inom anläggningarna har identifierats. I hamnen hanteras, förutom de ämnen som kringliggande industrier använder, oljor så som lättolja, WRD och tjockolja. Olja är en brandfarlig vätska som är hälsovådlig och kan orsaka stor miljöskada. Oljan transporteras och förvaras varm för att kunna pumpas.

Vid kraftverket hanteras även Jet A-1 (flygfotogen) och levoxin. Jet A-1 förvaras i cisterner belägna i bergrum. Produkten är brandfarlig och hälsovådlig att inandas. Levoxin används för att reducera syreinnehållet i kraftverkets processvatten. Kemikalien är en starkt frätande vätska som dessutom är giftig och brandfarlig. Levoxin används vid drift och konservering av kraftverket.

 

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen

Inom verksamheten finns larmsystem för intern varning och larmning av räddningstjänsten vid en eventuell händelse. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av räddningstjänsten. Läs mer om vad VMA innebär genom att klicka på länken nedan.

Viktigt Meddelande till Allmänheten

 

Typer av olyckshändelser som skulle kunna inträffa

Lastning och lossning av olja i hamnen bedöms kunna ge de allvarligaste kemikalieolyckorna med konsekvenserna oljeförorening av havet och skador på personal i hamnen. Skadehändelser i samband med lagring av olja i bergrum bedöms inte kunna ge mer än lindriga skador på miljö eller personer.

 

Olyckshändelsehantering och räddningsinsatser

Vattenfall har ett samverkansavtal inom brand och räddning med Stenungsunds kommun och de petrokemiska industrierna. I stora drag innebär avtalet att det ska vara fem personer från varje industri (Vattenfall 1 person) som deltar i industribrandkåren. Dessa personer skall under ledning av Stenungsunds räddningstjänst öva 150-175 timmar per år.
Vattenfalls personal genomgår en brandövning årligen. Denna genomförs på industriernas brand-övningsplats, Bränningen. Övningar som genomförs är anpassade till verksamheten, bl. a genomförs övningar i handhavande av andningsapparat, handbrandsläckare samt släckning av kläder och sanering.
Stenungsunds räddningstjänst övar brandbekämpning och räddning flera gånger (varav en storövning) per år i kraftverket och i hamnen. Vid dessa övningar övas även sanering av utsläpp. Katastrofövningar initieras av brandskyddsansvarig och hålls ca vart tredje år. Vid katastrofövningen övas och testas Vattenfalls nödlägesplan. Denna övning sker tillsammans med Stenungsunds räddningstjänst. Externa resurser som polis, ambulans, kustbevakning, lots, sjöräddningen och bogserbåtar har också deltagit i övningar.
Vid ett utsläpp, i samband med lastning och lossning av olja, i hamnen kommer länsor att läggas ut för att på så sätt förhindra spridning. Oljan kommer att omhändertas av Kustbevakningens oljesaneringsfartyg.
För brandbekämpning i hamnen finns ett väl utbyggt och dimensionerat brandskydd. Stora vattenmängder kan påföras med vattenkanoner och ett skumtäcke läggas på pir, hav och fartyg.

 

Tillsyn

Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Senaste tillsynen utfördes 2021-01-18. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon 010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se. Det går också att kontakta verksamheten med kontaktuppgifterna ovan.

 

Ytterligare information

Mer information om verksamheten samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Vattenfall på telefon 0303-66152 eller besöka webbsidan nedan.
www.vattenfall.se

Essity AB

Edet bruk, Emil Hägers väg
463 81 Lilla Edet

Kemikalien

LNG, flytande naturgas:

 • en kyld och kondenserad naturgas som förvaras i en trycksatt och isolerad gastank
 • består av 91 % metan, 8 % etan, 0,8 % propan och 0,2 % butan
 • extremt brandfarlig
Användning

LNG används som bränsle till gasbrännare i pappermaskinernas torkkåpor.

Larm vid olycka – Lilla Edet

Vid en olyckshändelse larmas allmänheten genom VMA-larm – Viktigt Meddelande Till allmänheten. Signalen ljuder i 7 sekunder, följt av 14 sekunders tystnad, 7 sekunders signal och så vidare under minst 2 minuter. Tyfonerna är placerade på Edsgatan, Fuxernaskolan, Strömsskolan och vid Göta bruks område.

När du hör signalen ska du:

 • gå inomhus
 • stänga dörrar, fönster och ventilation
 • lyssna på radion för information

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret över anläggningen och genomförde senaste tillsyn 2015-09-10. Mer information kan erhållas från miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län eller från miljöchefen på Essity AB Edet bruk.
Tel. 0520-65 90 00

Viktigt meddelande till allmänheten

Panda Fyrverkerier i Sverige AB

Verksamheten vid Panda Fyrverkerier i Sverige AB omfattas av lagen (1999:381) avseende åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Kraven gäller för den lägre kravnivån, under 50 ton.

Varorna produceras i Kina och importeras i containers. Varorna är förpackade i godkända transportförpackningar. Arbetet vid verksamheten består i att orderpacka varorna till våra rikstäckande återförsäljare. Varorna anländer under perioden augusti-oktober och levereras ut under december månad. Övrig tid sker i huvudsak försäljning och underhållsarbeten

Vid verksamheten hanteras explosiva ämnen med fysikaliska faror P1a och P1b (se nedan). De explosiva varornas riskgrupper är 1.3G och 1.4G med fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken. Varorna består till mestadels av konsumentprodukter med något enstaka undantag för någon lite större fyrverkeritårta.

Varningsinformation till allmänheten har i samråd med berörda myndigheter inte bedömts som relevant med hänsyn tagen till verksamhetens geografiska placering. I händelse av olycka uppmanas dock allmänheten att hålla sig borta från olycksplatsen. För ytterligare information uppmanas allmänheten kontakta den lokala räddningstjänsten. För information och uppgifter om utövad tillsyn se länk nedan eller kontakta Länsstyrelsen.

För ytterligare information om verksamheten kontakta info@fyrverkerier.se

Panda Fyrverkerier i Sverige AB org nr: 556299-3732

Besöksadress
Lerdal 20
471 93 Kållekärr

Avsnitt P – Fysikaliska faror

P1a Explosiva ämnen, blandningar och föremål

Hit räknas:
Explosiva ämnen, blandningar eller föremål i riskgrupp 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6 enligt lagstiftningen för transport av farligt gods på väg eller järnväg

Gränsmängderna är 10 ton för den lägre kravnivån och 50 ton för den högre.

P1b Explosiva ämnen, blandningar och föremål

Här ingår Explosiva ämnen blandningar och föremål, riskgrupp 1.4 enligt lagstiftningen för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Gränsmängderna är 50 ton för den lägre kravnivån och 200 ton för den högre

Skanska Industrial Solutions AB

Verksamhetsutövare

Skanska Industrial Solutions AB
Org.nummer: 556793-1638

Adress och Kontaktuppgifter

Verksamhetsutövare: Skanska Industrial Solutions AB
112 74 Stockholm

Kontakt

www.skanska.se
010-448 00 00

Sevesoanläggning

Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån enligt Seveso lagstiftningen. För att läsa mer om sevesodirektivet och de olika kravnivåerna klicka på länken nedan.
Sevesodirektivet

Verksamhetsbeskrivning

Bergtäkten på fastigheten Terås 1:1 och 1:2 i Lilla Edets kommun.
Det primära syftet med verksamheten är att producera förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar bl.a. losshållning, krossning och maskinhantering av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras

De kemiska produkter som förekommer på anläggningen, och som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, är sprängmedel. Sprängämnena är ammoniumbaserade och klassade som explosiva. De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Observera att inga sprängmedel förvaras på täktområdet. Risken för en okontrollerad explosion är dock mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke- explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel.
Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn

Tillsyn enligt Seveso lagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands Län.

 

Gategård 1:1

VERKSAMHETSUTÖVARE

NCC Industry Organisationsnummer 556302-3307

ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER
Kontaktperson
Andreas Reinholdsson, Site Manager
Adress: Gröteröd 101, Stenungsund
Telefon: 070-203 08 90
E-post: andreas.reinholdsson@ncc.se

 

SEVESOANLÄGGNING
Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån enligt sevesolagstiftningen. För att läsa mer om sevesodirektivet och de olika kravnivåerna klicka på länken nedan.
Sevesodirektivet

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bergtäkten på fastighet Gategård 1:1 ligger ca 4 km ONO om Stenungsunds centrum. Avståndet från täkten till E6:an är ca 500 meter. Täkten har varit verksam sedan 1983. I det nuvarande tillståndet omfattas verksamheten av brytning av berg, mobil krossning och sortering, samt mellanlagring och återvinning av betong. Brytning av berg sker genom sprängning.

 

BESKRIVNING AV DE FARLIGA ÄMNEN SOM HANTERAS
Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulk-emulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål.
Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner.

 

VARNING AV ALLMÄNHETEN VID EN HÄNDELSE INOM ANLÄGGNINGEN
Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA (Viktigt meddelande till allmänheten), som aktiveras av räddningstjänsten. Läs mer om vad VMA innebär genom att klicka på länken nedan.
Viktigt Meddelande till Allmänheten

 

TILLSYN
Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon
010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se.
Det går också att kontakta verksamheten med kontaktuppgifterna ovan.

 

YTTERLIGARE INFORMATION
Mer information om verksamheten samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Site Manager på telefon 0702- 03 08 90.

 

Wallhamn

VERKSAMHETSUTÖVARE
NCC Industry AB 556302–3307

ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER
Kontaktperson
Andreas Reinholdsson, Site Manager
Wallhamn, Tjörn
Telefon: 070-203 08 90
E-post: andreas.reinholdsson@ncc.se

 

SEVESOANLÄGGNING
Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån enligt sevesolagstiftningen. För att läsa mer om sevesodirektivet och de olika kravnivåerna klicka på länken nedan.
Sevesodirektivet

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Täktområdet är beläget på Tjörn inom Wallhamns industriområde.
Täkten har varit verksam sedan 1968.
I det nuvarande tillståndet omfattas verksamheten av brytning av berg, mobil krossning och sortering samt massåtervinning.
Brytning av berg sker genom sprängning.

 

BESKRIVNING AV DE FARLIGA ÄMNEN SOM HANTERAS
Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulk-emulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål.

Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner.

 

VARNING AV ALLMÄNHETEN VID EN HÄNDELSE INOM ANLÄGGNINGEN
Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA (Viktigt meddelande till allmänheten), som aktiveras av räddningstjänsten. Läs mer om vad VMA innebär genom att klicka på länken nedan.
Viktigt Meddelande till Allmänheten

 

TILLSYN
Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon
010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se.
Det går också att kontakta verksamheten med kontaktuppgifterna ovan.

 

YTTERLIGARE INFORMATION
Mer information om verksamheten samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Site Manager på telefon 070-203 08 90.

Test av VMA idag måndag 5 september kl.15.00

Test av VMA idag måndag 5 september kl.15.00

Idag måndag 5 september klockan 15.00 genomförs test av VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten. VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Under 2022 testas...

läs mer
Vattenssäkerhet

Vattenssäkerhet

Dags för ett svalkande dopp i poolen, havet eller sjön? Äntligen kom solen och värmen! Nu hoppas vi på att snart få varma lata semesterdagar med sol och bad, men glöm inte att vara säkerhetsmedveten även under semestern.Kanske har ni pool hemma, är iväg på ett...

läs mer
Stöd till Ukraina

Stöd till Ukraina

Bilden visar den brandbil som donerats tillsammans med personal och direktion i SBRF.  Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har tillsammans med andra räddningstjänster inom RäddsamVG, samlat ihop materiel till våra kollegor i Ukraina. En mindre brandbil och...

läs mer